EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

MADDE 1— 1/7/1996 tarih ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin değişik 2 nci maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"i) Yeni kurulan ve gelişmekte olan Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitüleri adına başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin Bilimsel Araştırma Birimleri Bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelerde DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir."Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
 

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümleri Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörleri tarafından yürütülür.

05.03.2004 tarih ve  25393 sayılı resmi  gazete