Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Türlerimiz

GENEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (GAP)

Tanımı ve Kapsamı

Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Değerlendirme ve ilkeler

Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Hakemlerden en az ikisinin diğer üniversitelerden olması tercih edilir. BAP Komisyonu, gelen değerlendirme raporlarını, proje ekibinin akademik performanslarını ve yürüttükleri BAP projeleri kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci

Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren 12 ay veya daha kısa süreli projeler için projenin sadece sonuç raporu sunulması yeterlidir. 12 aydan daha uzun süreli projelerde ilk 12 aydan sonra birinci ara rapor sunulmalı ve sonraki her 6 aylık dönemin sonunda ara raporlar sunulmalıdır. Sonuç raporu ise proje protokolünde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 3 ay içerisinde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Ancak Komisyon gerekli gördüğü durumlarda hakemlerin görüşlerine de başvurarak projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verebilir.

ÇOK DİSİPLİNLİ ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA PROJELERİ (ÖNAP)

Tanımı ve Kapsamı

Ege Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarında diğer destek programlarından daha yüksek bütçe ile desteklenebilen disiplinler arası projelerdir. İlan edilen öncelikli alanlarda olmamasına rağmen, üniversitemiz için önem arz eden ve yüksek katma değerli çıktı oluşturma potansiyeline sahip çok disiplinli projeler de bu kapsamda desteklenebilir.
Bu kapsamda, Fen, Sağlık, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanları arasında yapılacak işbirlikleri öncelikle tercih edilir.

Başvuru Ön Koşulu

Bu destek programları için başvuru yapacak araştırmacının, daha önce yürütülerek başarılı bir şekilde kapatılmış veya başvuru anında yürümekte olan en az bir TÜBİTAK, SANTEZ, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, ticari olmayan ulusal ve uluslararası bilimsel topluluklar, AB, NIH, destekli araştırma projelerinde yürütücü veya araştırmacı, Faz 1, 2 ve 3 klinik çalışmalarda sorumlu araştırmacı olarak görev almış olması zorunludur. TÜBİTAK, TÜBA gibi kurumlardan ödül almış araştırıcılar için bu koşullar aranmaz.
Başvuru formunda, GAP projelerinde istenen belgelere ilave olarak ön koşulun sağlandığını gösteren ve resmiyet arz eden belgenin/belgelerin de sisteme yüklenmesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu belgelerin aslının veya aslı ibraz edilmek suretiyle yetkili mercilerce onaylanmış bir nüshasının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. TÜBİTAK projelerinde 1002 ve PTİ dışında bütçesi 50.000 TL’nin altında olan projeler kabul edilmez.

Değerlendirme ve ilkeler

Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak sayı ve nitelikleri BAP Komisyonu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Hakemlerden en az ikisinin diğer üniversitelerden olması tercih edilir. Ayrıca bu projelerin değerlendirilmesinde hakem değerlendirmesine ilave olarak proje ekibinin BAP Komisyonuna sözlü sunum yapmaları istenir. Komisyon, gelen hakem raporlarını, sunum/panel sonucunu, proje ekibinin akademik performanslarını ve yürüttükleri BAP projeleri kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci

Genel Araştırma Projeleri ile aynıdır.

KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ (KAP)

Tanımı ve Kapsamı

Üniversitemiz mensubu araştırmacıların ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlayacakları ve üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen araştırma projeleridir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun proje bütçesine belirli bir oranda katkıda bulunması, insan kaynağı desteği sağlaması ve/veya üniversitemizde bulunmayan araştırma altyapılarını proje kapsamında kullandırması gibi ayni veya nakdi katkı sağlaması zorunludur.

Başvuru Süreci

Bu projeler için, projenin tarafı olan akademik personel ve kuruluşun bir personeli ortak yürütücü olabilir. Ancak, ilgili kuruluştan araştırmacılar BAP Koordinasyon Birimine yapılan proje başvurusunda araştırmacı olarak yer alabilirler. Proje başvurusunda, GAP Projelerinde istenen hususlara ilave olarak aşağıdaki belgelerin de sağlanması istenir:

a. Proje Ortaklık Sözleşmesi: Projenin tarafı olan akademik personel ile ilgili kuruluşun yetkilisi arasında yapılan ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve benzeri hak paylaşımına yönelik konuların belirtildiği sözleşmedir.
b. Proje Başvuru Formu: Başvuru formunda, GAP projelerinde istenen hususlara ilave olarak, projede yer alan kuruluşun mali, teknik ve araştırmacı altyapısı, projenin başarı ölçütleri, proje yönetimine ilişkin bilgiler, olası riskler ve B planı, yaygın etki, işbirliği yapılacak kurum veya kuruluşun projeye yapacağı mali ve/veya alt yapı katkısı ve taraflar açısından beklenen katma değere yönelik bilgilere de yer verilmelidir.

Projeler Kapsamında Sağlanan Demirbaşlar

Proje kapsamında BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan tüm makine ve teçhizatlar, üniversitemiz demirbaş envanterine kayıt edilir.

Değerlendirme ve Yürütme Süreci

Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak sayı ve nitelikleri BAP Komisyonu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Hakemlerden en az ikisinin diğer üniversitelerden olması tercih edilir. Ayrıca bu projelerin değerlendirilmesinde hakem değerlendirmesine ilave olarak proje ekibinin BAP Komisyonuna sözlü sunum yapmaları istenebilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını, sunum/panel sonucunu, proje ekibinin akademik performanslarını ve yürüttükleri BAP projeleri kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

BAP Komisyonu değerlendirme aşamasında proje içeriğinde ve ortaklık sözleşmesinde revizyon yapılmasını talep edebilir, sözleşme ile ilgili olarak üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinden görüş talep edebilir.
Proje kapsamında gerçekleştirilen yayınlarda, destekleyen kurumlar ortak isim olarak yer alabilir. Gerektiğinde araştırmanın bir bölümü üniversite dışı proje ortağının belirleyeceği araştırma ortamında gerçekleştirilebilir ve üniversite araştırmacısına araştırma için gerekli olan lojistik olanakların bir kısmı veya tamamı dış ortakça karşılanabilir. Bu ve benzeri gerekli görülen diğer hususlar da ortaklık sözleşmesinde belirtilmelidir.
 

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ (TEZ)

Tanımı ve Kapsamı

Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanı olan öğretim üyesinin öğrencileri ile yürüttüğü araştırma projeleridir. ÖYP Kapsamındaki lisansüstü çalışmalar, tezsiz yüksek lisans çalışmaları ve Üniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen herhangi bir proje kapsamında yürütülmüş tez çalışmaları için Lisansüstü Tez Projesi desteği sağlanmaz.

Başvuru

Proje Başvurusu tez konusunun lisansüstü çalışmanın yürütüldüğü enstitünün/fakültenin yetkili kurullarınca onaylanmasından sonra gerçekleştirilir. Bu kapsamda yalnızca, normal eğitim- öğretim süresi içerisinde bulunan lisansüstü tez çalışmaları için destek sağlanır. Başvuru aşamasında lisansüstü tez çalışmasının yürütüldüğü enstitü/fakülte tarafından da onaylanan Araştırmacı Beyan Formunun sunulması zorunludur. Başvuruda, öğrencinin devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle ilişkisinin kesilmesi veyahut 2 dönem arka arkaya kayıt yenilemesi yapılmaması durumunda projeden feragat ettiğine dair feragatnamenin sunulması zorunludur.
Yüksek Lisans veya Doktora Tez proje önerisi olarak sunulan bir projenin ret edilmesi durumunda aynı proje başlığı ile tekrar başvuru yapılamaz.

Değerlendirme

Proje önerileri doğrudan BAP Komisyonu tarafından değerlendirilebilir veya BAP Komisyonu    gerekli gördüğü    hallerde    hakem görüşlerine    de başvurarak değerlendirmesini tamamlayabilir. BAP Komisyonu yapacağı değerlendirmede var ise hakem görüşlerini, proje ekibinin akademik performanslarını ve yürüttükleri diğer BAP projeleri kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci

Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren 12 aydan daha uzun süreli projelerde ilk 12 aydan sonra birinci ara rapor sunulmalı ve sonraki her 6 aylık dönemin sonunda Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Proje çalışması tamamlandığında sonuç raporu olarak, tezin jüri tarafından onaylanan pdf formatındaki bir nüshası (BAP sonuç formu ön kapağı eklenmiş olmalıdır) ve tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmış bir belge Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimi’ne sunulur. Raporlar BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
Çalışmanın BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen tezler değerlendirmeye alınmaz.
Lisansüstü Tez Projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak lisansüstü tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

Projelerin İptal Edilmesi ve Yaptırımlar

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre ilgili öğrencinin öğrenciliğinin sonlandırılması veya öğrencinin başarısızlığı nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine bu türdeki projeler BAP Komisyonu tarafından iptal edilebilir.
Bu tür durumlarda proje yürütücüleri dilekçelerine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili enstitüden/fakülteden alacağı öğrencinin başarısızlık durumunu belirten yazıyı da Birime sunmak zorundadır. Projenin iptal edilmesi durumunda proje kapsamında satın alınmış makine teçhizat ve demirbaşlar diğer araştırmalarda kullanılmak üzere BAP Komisyonu kararına bağlı olarak çalışmanın yürütüldüğü bölüm/ana bilim dalı başkanlığına teslim edilir. Başvuru sırasında sunulan feragatnameye bağlı olarak yürütücünün talebi ve komisyonun uygun görmesi halinde proje iptal edilebilir ya da Genel Araştırma Projesi’ne çevrilebilir ve bu projelere ek bütçe verilmez.
Başarısızlıkları nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olan lisansüstü öğrenim öğrencileri, süresiz olarak BAP Birimi lisansüstü tez projesi desteklerinden faydalandırılmazlar.
 

GÜDÜMLÜ PROJELER (GDM) (Üniversite Güdümlü Projeleri ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Güdümlü Projeler)

Tanımı ve Kapsamı

Rektörün veya BAP Komisyonu’nun, üniversitemiz ve/veya ülkemiz için önem arz eden konularda araştırmaların yapılması amacıyla konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlatacağı veya konu ve koşullarını belirlemek suretiyle çağrılı olarak desteklenecek projelerdir.

Başvuru

Proje başvuruları, Rektör veya BAP Komisyonunun teklifi ile veya BAP Komisyonu tarafından duyurulan araştırma konuları, koşulları ve takvime uygun olarak gerçekleştirilir.
Üniversite Sanayi-Güdümlü proje Çağrılarının her dönemi için öğretim üyeleri sadece bir proje önerisi ile başvurabilirler.
Sanayi Güdümlü projelerde bir çağrı döneminde, bir firma sadece 1 proje için sanayi ortağı olarak başvuruda bulunabilir.
Üniversite Sanayi-Güdümlü Proje çağrısı yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) açılacaktır.
Üniversite-Sanayi Güdümlü Proje başvuruları tarih aralıkların belirlenmesinde Komisyon yetkilidir.
Üniversite Sanayi-Güdümlü Proje yürütücüsü önerilen alanda proje ve yayınları olan Ege Üniversitesi Öğretim üyesidir. BAP Uygulama Esaslarında Öncelikli Alan Projesi yürütücüsü olma koşullarını sağlaması gerekmektedir.
Üniversite Sanayi Güdümlü projelerde bursiyer dışındaki ek bütçe taleplerinde, işbirliği yapılan sanayi kuruluşunun ek bütçenin %25'i karşılayacağını kabul eden belgesinin komisyona sunulması durumunda talep göz önüne alınacaktır. Üniversite Sanayi Güdümlü projelerde, işbirliği yapılan sanayi kuruluşu bütçenin %25’ni nakdi olarak karşılayacaktır.
 

Değerlendirme

Başvurular, BAP Komisyonu tarafından koşulları sağlayıp sağlamadıkları yönünde ön incelemeden geçirilir ve koşulları sağlayan proje ekiplerinden sözlü sunum talep edilir. Sanayi güdümlü projeler değerlendirme için 2 dış hakeme gönderilecektir.
BAP Komisyonu, gelen hakem raporlarını, proje sunumu değerlendirme sonucunu, proje ekibinin akademik performanslarını ve yürüttükleri BAP projeleri kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci

Genel Araştırma Projeleri ile aynıdır.

KARİYER BAŞLANGIÇ DESTEK PROJELERİ (KBP)

Tanım ve Kapsamı

Doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olup, Doçent ve Profesör dışındaki akademik kadrolarda görev yapmakta olan ve daha önce fon desteği sağlanarak yürütülmüş herhangi bir araştırma projesinde yürütücü olarak görev almamış olan kurumumuz mensubu akademik personelin araştırmalarının desteklenmesine yönelik projelerdir.

Başvuru

Genel Araştırma Projeleri ile aynıdır.  Ancak,  proje başvurusunda Genel Araştırma Projelerinde istenen belgelere ilave olarak Araştırmacı Beyan Formunun da sunulması zorunludur.
 

Değerlendirme

Proje önerileri doğrudan BAP Komisyonu tarafından değerlendirilebilir veya gerekli görülen durumlarda hakem görüşlerine de başvurularak değerlendirme süreçleri tamamlanabilir.

Yürütme ve sonuçlandırma süreci

Genel Araştırma Projeleri ile aynıdır.
 

ULUSLARARASI ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ (UİP)

Tanımı ve Kapsamı

Üniversitemiz mensubu araştırmacıların uluslararası düzeyde tanınmış olan dünyanın önde gelen üniversitelerinde veya alanında uluslararası düzeyde tanınan önemli araştırma merkezlerinde ilgili kuruluşlardan araştırmacılarla işbirliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir. Bu kapsamda, bulunulan yıl veya önceki yılda ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya THE (Times Higher Education World University Rankings) sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında veya projenin konusuyla uyumlu araştırma alanlarına göre yapılan sıralamalarda ilk 200’de yer alan üniversitelerde yürütülecek araştırma projeleri desteklenir.

Ayrıca, program kapsamında üniversiteler dışındaki uluslararası önemli araştırma merkezlerinde yürütülecek projeler içinde destek sağlanacak olup, hangi araştırma merkezlerinin destek kapsamına dâhil edileceği BAP Komisyonu tarafından karara bağlanacaktır.

Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar için yurtdışındaki araştırma kurumunda bulunulacak süre en az 4 hafta en fazla 6 ay ile sınırlıdır. Ancak, yurt dışındaki araştırma kurumunda bulunulmasına yönelik sağlanacak mali destekler en fazla 90 gün ile sınırlıdır. Bu destek programı kapsamında, yurt dışında bulunmaya yönelik araştırma amaçlı seyahat desteği proje ekibinden en fazla 2 araştırmacı için Ek-5’te verilen ilkelere uygun olarak sağlanır.

Başvuru Süreci

Başvuru, destek programına özel olarak hazırlanmış başvuru formu kullanılarak çalışmanın başlayacağı tarihten en az 3 ay önce gerçekleştirilmelidir. Başvuru aşamasında çalışmanın yürütüleceği kuruluştan alınmış davet/işbirliği yazısının ve Birim Uygunluk Formunun sisteme yüklenmesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu belgelerin aslının veya aslı ibraz edilmek suretiyle yetkili mercilerce onaylanmış bir nüshasının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur.

Araştırmacıların, BAP Komisyonu tarafından belirlenen ve projenin konusu ile ilgili alanda dünyanın önde gelen araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak üzere bu destek programından faydalanmaları da mümkündür. Ancak, işbirliği yapılmak istenen merkezin BAP Komisyonu tarafından belirlenen merkezler listesinde yer almaması durumunda, araştırmacılar öncelikle ilgili araştırma merkezinin tanıtımı, araştırma ve araştırmacı alt yapısı, merkezin bilimsel başarıları ve önemi konularını içeren bir raporu da eklemek suretiyle BAP Komisyonuna dilekçe ile başvurmak suretiyle ilgili merkezin destek programı kapsamına alınması hususunda talepte bulunmaları gereklidir. BAP Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen merkez de listeye eklenecek ve araştırmacının başvuru yapmasına imkân sağlanacaktır.

Değerlendirme

Değerlendirmeye alınan proje önerileri, sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Projelerin değerlendirilmesi aşamasında proje ekibinden BAP Komisyonuna sözlü sunum yapmaları talep edilir. BAP Komisyonu, gelen hakem raporları ile araştırma sonucunda bilimsel yayın üretilmesi, patent veya fikri mülkiyet tescili potansiyeli bulunup bulunmadığı gibi hususların yanı sıra proje ekibinin akademik performanslarını ve yürüttükleri diğer BAP projeleri kapsamında üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

Yürütme ve sonuçlandırma süreci

Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren 12 ay veya daha kısa süreli projeler için projenin sadece sonuç raporu sunulması yeterlidir. 12 aydan daha uzun süreli projelerde ilk 12 aydan sonra birinci ara rapor sunulmalı ve sonraki her 6 aylık dönemin sonunda Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Proje bitiminde ise BAP Komisyonu tarafından belirlenen proje türüne özel Proje Sonuç Raporu ve çalışmanın yapıldığı kurumdan alınacak faaliyet yazısı Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile Birime sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Ancak Komisyon gerekli gördüğü durumlarda hakem görüşlerine başvurarak ve/veya araştırmacının BAP Komisyonuna sunum yapmasını da isteyerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verebilir.

Çalışmalar kapsamında bilimsel yayın üretilmesi veya patent alınması durumunda üniversitemiz mensubu araştırmacıların Ege Üniversitesi’ni adres göstermeleri zorunludur.
 

LİSANS ÖĞRENCİSİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJESİ (LKP)

Tanımı ve Kapsamı

Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan araştırma projeleridir. Yürütücülüğünü öğretim üyelerinin üstlendiği bu projelerde en az bir en fazla 3 lisans öğrencisi araştırmacı olarak görev alabilir. Tıp Fakültesi Araştırma Eğitim Programı (AEP) kapsamındaki tez projeleri de bu başlık altında desteklenir ve bu kapsamdaki projeler için bütçe limiti 8.000 TL olarak uygulanır.
 

Başvuru ve Destekleme İlkeleri

Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek için aşağıdaki hususların sağlanması zorunludur:

1.    Öngörülen projelerin araştırma projesi niteliğinde olması zorunludur.
2.    Projelerde araştırmacı olarak görev alacak öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren, eğitimlerinin normal süresinin içinde ve en az 2 not ortalamasına sahip olmaları zorunludur.
3.    Proje süresi en az 6 ay, en fazla 12 ay aralığında olmalıdır.
4.    Bu projeler kapsamında yalnızca araştırmanın yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan sarf malzemesi, alet, teçhizat, hizmet alımına yönelik giderler ve yurt içi kongre/sempozyum katılımı için mali destek sağlanır. Bu kapsamda, bilgisayar ve yazıcı gibi giderler için mali destek sağlanmaz.
5.    Bu türdeki projeler için ek bütçe desteği sağlanmaz.
6.    Öğretim üyelerinin bu tür projelerdeki görevleri diğer projelerde alabilecekleri görevlerin sayısının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Başvuru aşamasında, projede araştırmacı olarak görev alacak öğrenciler için güncel tarihli öğrenci belgelerinin, AEP kapsamındaki öğrenciler için ilgili öğrencinin AEP kapsamında olduğunu gösteren belgenin ve yürütücü tarafından doldurularak imzalanan Araştırmacı Beyan Formunun sisteme yüklenmesi zorunludur.

Değerlendirme

Proje önerileri doğrudan BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Ancak, Komisyon gerekli gördüğü durumlarda hakem görüşlerine de başvurarak değerlendirmesini tamamlayabilir.

Yürütme ve sonuçlandırma süreci

Çalışmaları öngörülen takvime uygun olarak devam eden projeler için gelişme raporu hazırlanması istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde gelişme raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

Proje tamamlandığında, BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanan proje sonuç raporunun BAPSIS üzerinden BAP Komisyonuna sunulması zorunludur. Sonuç raporları doğrudan BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Ancak,    Komisyon gerekli gördüğü durumlarda    hakem görüşlerine de başvurarak değerlendirmesini tamamlayabilir.

Bu kapsamdaki projelerin sonuçlarının bilimsel yayına dönüştürülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, proje sonuçlarının bilimsel bir toplantıda (kongre, sempozyum, öğrenci kongresi, vb.) sunulması beklenir.
 

HIZLI DESTEK PROJESİ (HZP)

Normal araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje süresi en fazla 12 ay ile sınırlıdır. Hızlı Destek Projesinin yayın şartı, Genel Araştırma Projesi ile aynıdır.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACI PROJESİ (BAP-DOSAP)

Bu programın amacı, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemektir. Herhangi bir disiplin/alan kısıtı olmaksızın desteklenmeye hak kazanan araştırmacılar 24 aya kadar Ege Üniversitesi’nde çalışma fırsatı bulacaklardır. Bu programa Ege Üniversitesi dışında Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumundan doktorasını almış olması gerekmektedir. Bu projeye başvuracak araştırıcıların, son üç yıl içinde doktoralarını bitirmiş olmaları, Science Citiation Index kapsamında taranan dergilerde bir tanesi birinci isim olmak koşuluyla en az iki araştırma makalesinin bulunması gerekmektedir. Bu program kapsamında başvuruda bulunacak bilim insanının Ege Üniversitesi’nde bir akademik danışmanla birlikte çalışması gerekmektedir. Bir Eğitim-Öğretim Yılında bu proje türü kapsamında en fazla 10 proje desteklenebilir.