Çerez Örnek
canlı destek

Genel Tanıtım

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimdir.


Koordinatörlüğün  Görevleri:

Koordinatörlüğümüz; Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum personeli araştırmacılar tarafından sunulan bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmektir.

 

Koordinatörün görevleri:

a)   BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,
b)    Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına vekâlet etmek,
c)    Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,
d)    Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,
e)    Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,
f)    Birim ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
g)    Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına Komisyon ve Birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak,
h)    Projeler kapsamında satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak.

 

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir. Bu hüküm uyarınca bütçe sınıflandırması harcama yetkilisini belirleyen temel unsur olmaktadır. Buna göre, kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimleri, bu birimlerin en üst yöneticileri de harcama yetkilileridir. Bu çerçevede Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin harcama yetkilisi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüdür.

Görev
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

Sorumluluk
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin; işlemlerini bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından genel hükümlere göre idari sorumluluğu bulunmaktadır. Ayrıca belirtilen hizmetlerin bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmeliklere ve diğer mevzuata uygun olmasından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Harcama yetkilisinin mali sorumluluğu bulunmaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ